برای جستجو بنویسید...

لطفا کمی صبر کنید...

آتی دگران [Ã.T Degaran]

  • - به معناى "آينده"
  • - نماد آينده نگرى و آينده گرايى
  • - خلاق و متفكر
  • - باهوش و خردمند
  • - روشن ضمير، منطق گرا و هدفمند
  • - مهربان و بخشنده
  • - متصدى پيشرفت و تكامل
  • - مبدل الهامات انتزاعى و تجسمى به هنر هاى شنيدارى و ديدارى
  • - مسئوليت ايده پردازى، خلق، برنامه ريزى و انتشار آثار را بر عهده دارد
۱۴۰۲ < دگران >
ارائه ای دیگر با از غُرفه چی؟!