برای جستجو بنویسید...

لطفا کمی صبر کنید...

چَز دگران [Chaz Degaran]

  • - به معناى "ميمون"
  • - نماد "سُنت گرايى" و "خشونت"
  • - جاه طلب و كج خُلق
  • - تُندرو، تلخ زبان و كنايه زن
  • - زود جوش و سركش
  • - شكاك و دير باور
  • - براى رسيدن به هدفى "درست" به سختى تلاش ميكند و گاهاً از برخورد خشونت آميز براى برداشتن موانع در راه هراسى ندارد
۱۴۰۲ < دگران >
ارائه ای دیگر با از غُرفه چی؟!