برای جستجو بنویسید...

لطفا کمی صبر کنید...

دَيان دگران [Dayãn Degaran]

  • - به معناى "قاضى"
  • - نمادى از "وجدان" درون
  • - تشخيص دهنده خوبى از بدى، درست از غلط و خير از شر
  • - ميانه رو و منطق گرا
  • - خونسرد و درون نگر
  • - آرام و ريزبين
  • - تنها عضو قبيله كه هيچ كس حرفى روى حرفش نميزند
۱۴۰۲ < دگران >
ارائه ای دیگر با از غُرفه چی؟!