برای جستجو بنویسید...

لطفا کمی صبر کنید...

آريكى دگران [Ariki Degaran]

  • - انتقال دهنده
  • - متولد ۲۲ اسفند ۶۷
  • - رئیس قبیله
۱۴۰۲ < دگران >
ارائه ای دیگر با از غُرفه چی؟!