آريكى دگران [Ariki Degaran]

  • - انتقال دهنده
  • - متولد ۲۲ اسفند ۶۷
  • - رئیس قبیله
۱۴۰۱ < دگران >
ارائه ای دیگر با از غُرفه چی؟!